ความพยายามในการสร้างความยั่งยืน

การวิเคราะห์ของไหลและการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับปั๊ม

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้การวิเคราะห์ของเหลว เราได้มีการปรับขนาดของรูปร่างใบพัดให้เหมาะสม
ในขณะที่เฝ้าระวังในเรื่องของความดันและการกระจายของอัตราความเร็ว
นอกจากนี้ เรายังได้ตระหนักถึงอัตราความเร็วที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพ
โดยการทำใบพัดให้เข้ากันกับ pump casing

การลดขนาดปั๊ม

เทคโนโลยีเพื่อการลดขนาด (ปั๊มดูดสองชั้น)

ทางซูรูมิกำลังดำเนินการลดขนาดและน้ำหนักผ่านทางการลดความหนาของผนังโดยใช้การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ และยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์ของเหลว ผลลัพธ์ที่ได้คือมวลของผลิตภัณฑ์ลดลงเป็นอย่างมาก

การแสดงภาพเทคโนโลยีปั๊มแบบลิควิดริง (Liquid Ring Pump)

ปั๊มแบบลิควิดริงเป็นปั๊มที่จะหมุนใบพัดซึ่งมีเพลาอยู่เยื้องศูนย์กลางของท่อ ดูดและบีบอัดก๊าซด้วยชั้นของเหลวกับชั้นก๊าซรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งไหลเวียนยู่ภายในท่อทรงกระบอก เนื่องจากภายในปั๊มจะมีการไหลแบบสองเฟสระหว่างก๊าซกับของเหลวที่ซับซ้อน บริษัทจึงใช้การทดสอบที่เห็นประจักษ์ด้วยตาโดยใช้กล้องความเร็วสูงเพื่อสำรวจปรากฏการณ์การไหลดังกล่าว

 • หลักการทำงานของปั๊มแบบลิควิดริง

 • การแสดงภาพเทคโนโลยีปั๊มแบบลิควิดริง (Liquid Ring Pump)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของปั๊มแบบลิควิดริง

การวิเคราะห์ค่าตัวเลขของปั๊มแบบลิควิดริงนี้ใช้เทคนิควิเคราะห์ตามวิธีการอนุภาค (Particle Method)
วิธีการอนุภาคเป็นวิธีวิเคราะห์ซึ่งเหมาะกับปั๊มแบบลิควิดริงเนื่องจากมีความเก่งกาจ เช่น ในการสร้างการไหลที่ซับซ้อนบนผิวขอบเขตระหว่างก๊าซกับของเหลว การประยุกต์ใช้วิธีการอนุภาคนี้จะคำนวณ “ความหนาแน่น” “อุณหภูมิ” และ “แรงดัน” ของก๊าซกับของเหลว เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะปั๊มและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุด

 • การไหลเวียนของน้ำ (Water Ring)

  การไหลเวียนของน้ำ (Water Ring)

  สภาพของก๊าซรูปพระจันทร์เสี้ยว (ดำ) กับของเหลว (สีน้ำเงิน)

 • ความหนาแน่น

  ความหนาแน่น

  การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของก๊าซ

 • อุณหภูมิ

  อุณหภูมิ

  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก๊าซจากแรงอัด

 • แรงดัน

  แรงดัน

  การเปลี่ยนแปลงแรงดันของก๊าซกับของเหลว