เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีการขึ้นรูปสำหรับส่วนประกอบเรซิน

ความทนทานของส่วนประกอบของเรซินไม่เพียงแต่ถูกระบุโดยรูปร่างเท่านั้นแต่ยังพิจารณาจากทิศทางการไหลของวัสดุ การใช้เรซิน
จะใช้วิธีการวิเคราะห์การไหลของเรซินซึ่งทางซูรูมิตรวจสอบโดยการดูสภาพการไหลและรูปร่างเพื่อที่จะรักษาความทนทานที่ได้
กำหนดไว้ล่วงหน้าและเพิ่มความสามารถในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

 • Examining Fill Time

 • Examining Weld Line

การใช้ประโยชน์ CAM

การใช้ประโยชน์ของโมเดลที่สร้างขึ้นโดย CAD 3 มิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานเครื่อง NC ที่ถูกทำขึ้นโดย CAM ทางซูรูมิใช้เครื่องมือในการยึดติด
ซึ่งจำเป็นในการตัดเฉือน ตรวจสอบโปรแกรมการตัดเฉือนโดยการจำลอง แก้ไขปัญหา ดังนั้นการทำงานของเครื่อง NC จึงมีประสิทธิภาพ

Machining Simulation by CAM

เทคโนโลยีในการวัด

ทั้งใบพัดและ pump casing เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของปั๊ม เมื่อเร็วๆนี้
มีความต้องการปั๊มที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า และรูปร่างของชิ้นส่วนเหล่านี้
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบ 3 มิติ ซึ่งในอดีตลักษณะเฉพาะของ
ความยาวจะถูกวัดด้วยแค่เครื่องวัด อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือในการวัด
ทำให้เราสามารถวัดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เรามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตส่วนประกอบของ
ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำสูงได้

 • Measurement of Vacuum Pump Impeller

 • Measurement of Screw Pump Impeller

การหดตัวของชิ้นส่วนของใบพัดและเพลา

ตัวอย่างเช่น liquid ring pump โดยวิธีการ "Shrinkage Fitting" อาจใช้วิธีการเชื่อมของใบพัดและเพลาเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใบพัดมีการขยาย
ตัวด้วยความร้อน (รูเพลาจะใหญ่ขึ้น) และหลังจากใส่เพลาแล้ว ใบพัดจะเข้ารูปพอดีกับเพลาหลังจากการทำให้เย็นลง ซึ่งวิธีการนี้อาจให้ผลกระทบที่
ตรงกันข้าม เช่น ร่องรอยที่ขึ้นอยู่กับวิธีการให้ความร้อน อุณหภูมิในการทำความร้อน การกระจายตัวของอุณหภูมิ และอื่นๆ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูงและคงทน ทางซูรูมิมีการจัดการโดยเชื่อมการทำงานโดยการตรวจสอบเงื่อนไขของทุกปัจจัยผ่านทางการมองภาพของอุณหภูมิที่ใช้การ
เทอร์โมกราฟี


 • การกระจายอุณหภูมิในใบพัดหลังจาก
  ทำความร้อน แต่ก่อนใส่เพลา
  (รูเพลาอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง)

 • การกระจายอุณหภูมิในใบพัด
  โดยมองจากรูของเพลา

 • การกระจายอุณหภูมิในใบพัด
  โดยมองจากด้านข้าง